Nasze sklepy

Nasze sklepy

www.hipermarketkosmetyczny.pl

» Odkryj nasze sklepy

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HIPERMARKETKOSMETYCZNY.PL

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

II. ZAMÓWIENIA

III. WYSYŁKA I KOSZTY DOSTAWY

IV. PŁATNOŚCI

V. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

VI. REKLAMACJE

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

VIII. PRAWA AUTORSKIE

IX. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGA ELEKTRONICZNĄ

X. ZASTRZEŻENIA I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

XI. WARUNKI KORZYSTANIA Z KUPONÓW RABATOWYCH

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zamówień oraz sprzedaży 

towarów oferowanych za pośrednictwem sklepu internetowego 

hipermarketkosmetyczny.pl, jak również prawa i obowiązki stron, wynikające z 

zawarcia stosownej umowy za pośrednictwem drogi elektronicznej. Dokonując 

złożenia zamówienia KUPUJĄCY zobowiązany jest potwierdzić zapoznanie się z 

niniejszym regulaminem poprzez zaznaczenie pola typu o nazwie "Akceptacja 

regulaminu".

2. Operatorem sklepu jest Monika Nowaczyńska-Mazur, prowadząca działalność

gospodarczą pod firmą MOTIV Monika Nowaczyńska-Mazur, z siedzibą w Chęcinach 

przy ulicy Radkowskiej12, 26-060 Chęciny, na podstawie wpisu do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 959-156-66-07, REGON 

260032151 zwany poniżej SPRZEDAWCĄ. Pozostałe dane do kontaktu: 

email:hipermarketkosmetyczny@wp.pl, tel.: 413444328.

3. KUPUJĄCYM mogą być osoby i jednostki organizacyjne posiadające pełną 

zdolność do czynności prawnych w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

4. SPRZEDAWCA świadczy drogą elektroniczną usługi związane ze składaniem 

zamówień on-line na oferowane towary i ich realizacje oraz usługę newsletter.

5. Zamówienia w sklepie internetowym można składać za pośrednictwem strony 

internetowej lub telefonicznie

6. Wymagania techniczne niezbędne do skorzystania z usług świadczonych przez 

KUPUJĄCEGO to:

a) dostęp do Internetu.

b) przeglądarka internetowa

c) monitor o rozdzielczości co najmniej 1024x768 pikseli

7. KUPUJĄCEGO obowiązuje zakaz dostarczania SPRZEDAWCY treści o charakterze 

bezprawnym.

8. Oferta sklepu internetowego hipermarketkosmetyczny.pl jest ważna tylko na 

terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

II. ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia na oferowany towar przyjmowane są na stronie internetowej sklepu 

poprzez wypełnienie przez KUPUJĄCEGO formularza zamówienia.

2. W formularzu zamówienia KUPUJĄCY, każdorazowo zobowiązany jest zamieścić 

następujące dane:

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Adres do korespondencji

Adres poczty elektronicznej

Nr telefonu

3. KUPUJĄCY może dokonać rejestracji w sklepie wykorzystując odpowiedni 

odnośnik "Zarejestruj się" zamieszczony na stronie internetowej sklepu, co 

pozwala na zalogowanie się i składanie zamówień bez konieczności każdorazowego 

wypełniania formularza zamówienia, o którym mowa w pkt. 1.

4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu poprzez 

sieć Internet bądź telefonicznie w dni robocze w godzinach 9.00-16.00

5. Realizacja zamówień dla których podczas składania zamówienia wybrano opcje 

płatności: przelew lub PayU - płatności elektroniczne następuje po 

zaksięgowaniu na rachunku bankowym SPRZEDAWCY należności za zamówiony towar.

6. Po złożeniu zamówienia, KUPUJĄCY otrzyma na swój, podany w zamówieniu adres 

e-mailowy, informację z potwierdzeniem otrzymania zamówienia, w którym 

SPRZEDAWCA poinformuje KUPUJĄCEGO o wysokości należności za towar, kosztach 

przesyłki oraz o numerze konta bankowego, na które KUPUJĄCY wpłaca należność.

7. Umowę pomiędzy KUPUJĄCYM a SPRZEDAWCĄ uważa się za skutecznie zawartą w 

momencie otrzymania na adres e-mailowy podany przez KUPUJĄCEGO potwierdzenia 

przyjęcia zamówienia wysłanego przez SPRZEDAWCĘ.

8. Informacje handlowe, cenniki, opisy towarów umieszczone na stronie sklepu 

nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są 

zaproszeniem do zawarcia umowy.

9. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z KUPUJĄCYM 

indywidualnie.

10. Do każdego zamówienia dołączany jest dowód zakupu w formie paragonu, bądź

faktury VAT, w zależności od zaznaczonej przez KUPUJĄCEGO opcji.

11. SPRZEDAWCA jest zobowiązany dostarczyć towar bez wad.

III. WYSYŁKA I KOSZTY DOSTAWY 

1. Wysyłka towaru następuje w ciągu 2-14 dni po zaksięgowaniu należności na 

rachunku bankowym SPRZEDAWCY (dotyczy opcji płatności: przelew lub PayU - 

płatności elektroniczne). W przypadku wyboru płatności za pobraniem, wysyłka 

jest realizowana w ciągu 1-14 dni po złożeniu zamówienia.

2. Koszty przesyłki pokrywa KUPUJĄCY.

3. Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej 

"Impost","Dpd","EtLogistic","siódemka" lub " K-ex" , pod adres wskazany w formularzu zamówienia.

4. Czas dostawy towaru wynosi 3 dni robocze od dnia przekazania przesyłki 

dostawcy

Każdorazowo o kosztach transportu kupujący jest informowany w sposób jasny i 

wyraźny przed złożeniem zamówienia

5. KUPUJĄCY ma możliwość odbioru zakupionego towaru osobiście w siedzibie 

firmy, po uprzednim uzgodnieniu terminu ze SPRZEDAWCĄ. Aby dokonać odbioru 

osobistego zamówienia KUPUJĄCY jest zobowiązany zaznaczyć w formularzu 

zamówienia opcję: odbiór osobisty. Odbiór osobisty towaru odbywa się w Kielcach ul.Warszawska 34a/25

jest bezpłatny.

6. Dostawy towarów realizowane są tylko i wyłącznie w dni robocze oraz na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

IV. PŁATNOŚCI 

1. Ceny towarów prezentowanych na stronie internetowej podane są w złotych 

polskich i zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają kosztów przesyłki.

2. Wiążąca dla stron transakcji jest cena obowiązująca w momencie złożenia 

przez KUPUJĄCEGO zamówienia.

3. Formy płatności akceptowane przez SPRZEDAWCĘ to:

a) przelew na konto - dokonanie przelewu w kwocie równej wartości zamówienia 

wraz z kosztami przesyłki na rachunek bankowy SPRZEDAWCY.

b) PayU (płatności elektroniczne) - dokonanie przelewu w kwocie równej 

wartości zamówienia wraz z kosztami przesyłki na rachunek bankowy SPRZEDAWCY.

c) gotówka za pobraniem w kwocie równej wartości zamówienia wraz z kosztami 

przesyłki - realizowana przez kuriera przy odbiorze przesyłki.

d) gotówka w kwocie równej wartości zamówienia przy odbiorze osobistym towaru 

w siedzibie firmy.

4. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za 

pośrednictwem PayU

5. O formie płatności przy składaniu zamówienia decyduje KUPUJĄCY.

6. Dane SPRZEDAWCY i nr konta do wykonywania przelewów za zamówione towary 

każdorazowo przesyłane będą KUPUJĄCEMU po skutecznym zakończeniu transakcji w 

sklepie hipermarketkosmetyczny.pl

V. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. KUPUJĄCY może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od 

daty otrzymania towaru przez KUPUJĄCEGO lub wskazaną przez niego osobę 

trzecią, inną niż przewoźnik. Jeżeli KUPUJĄCY w ramach jednego zamówienia 

dokonał zakupu wielu rzeczy, które zostały dostarczone osobno, partiami lub w 

częściach, bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia 

otrzymania ostatniej rzeczy, partii lub części. Po upływie wskazanego terminu 

KUPUJĄCY traci prawo do odstąpienia od umowy.

2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje KUPUJĄCEMU w przypadkach 

określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta 

(Dz.U. 2014 r., poz. 827), m.in. w odniesieniu do umów, w której przedmiotem 

jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub 

służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb; w której przedmiotem 

świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin 

przydatności do spożycia; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz 

dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie 

można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, 

jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem 

świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, 

zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

3. Aby odstąpić od umowy, KUPUJĄCY powinien przesłać na adres SPRZEDAWCY 

pisemne oświadczenie o odstąpieniu, np. w formie wypełnionego formularza 

odstąpienia od umowy (formularz odstąpienia od umowy) lub formularza 

stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach 

konsumenta (Dz.U. Z 2014 r., poz. 827). O zachowaniu terminu odstąpienia 

decyduje data stempla pocztowego. Adres SPRZEDAWCY, na który należy wysłać 

oświadczenie o odstąpieniu i zwrócić towar: MOTIV Monika Nowaczyńska-Mazur, 

ul.Radkowska 12, 26-060 Chęciny.

Formularz odstąpienia od umowy <--- Pobierz

4. KUPUJĄCY zobowiązany jest zwrócić towar niezwłocznie, nie później niż w 

ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Zwracany towar powinien być 

kompletny i nie może nosić śladów użytkowania. Koszty zwrotu rzeczy, ponosi 

KUPUJĄCY. Jeżeli rzecz nie może być wysłana w zwykłym trybie pocztą, KUPUJĄCY 

ponosi koszty związane z wybranym sposobem zwrotu rzeczy.

5. W przypadku odstąpienia przez KUPUJĄCEGO od umowy SPRZEDAWCA zwróci 

wszystkie otrzymane od KUPUJĄCEGO płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy 

z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez KUPUJĄCEGO 

sposobu dostarczenia rzeczy innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia 

rzeczy oferowany przez SPRZEDAWCĘ. Zwrot wpłaconej kwoty następuje w terminie 

14 dni od daty otrzymania zwróconego towaru lub dostarczenia przez KUPUJĄCEGO 

dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi 

wcześniej.

6. Pieniądze podlegają zwrotowi przelewem na konto z którego dokonywana była 

płatność on-line lub na konto wskazane przez KUPUJĄCEGO w formularzu 

odstąpienia od umowy.

7. Postanowienia niniejszego rozdziału nie mają zastosowania do KUPUJĄCEGO nie będącego konsumentem oraz nie będącego PRZEDSIĘBIORCĄ NA PRAWACH KONSUMENTA

VI. REKLAMACJE

1.  MOTIV Monika Nowaczyńska-Mazur jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorcą, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres biuro@hipermarketkosmetyczny.pl , MOTIV Monika Nowaczyńska-Mazur zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

3.   MOTIV Monika Nowaczyńska-Mazur nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej lub za Naszym pośrednictwem.

4. W przypadku reklamacji dotyczącej uszkodzenia transportowego, Klient ma obowiązek spisania protokołu szkody w obecności Kuriera oraz dostarczenia dokumentacji zdjęciowej Sprzedającemu. Tylko na podstawie protokołu reklamacyjnego, rozpoczęta zostanie procedura rozpatrzenia reklamacji dotyczącej uszkodzenia transportowego. Fakt spisania protokołu szkody nie skutkuje automatycznym pozytywnym rozpatrzeniem reklamacji.

5. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres wskazany przez Sprzedającego (25-312 Kielce ul. Warszawska 34a/25). Klient zobowiązany jest odesłać towar na wskazany przez Sprzedającego adres, w przeciwnym wypadku, reklamacja nie zostanie rozpatrzona. Koszt wysyłki reklamowanego towaru lub reklamowanej części do Sprzedającego ponosi Kupujący.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, którego dane rejestrowe i kontaktowe wskazuje punkt I.2. Regulaminu.

2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) i innymi powszechnie obwiązującymi przepisami.

3. Dane pozyskane przez Administratora w trakcie składania zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży lub zawarcia umowy na subskrypcje newslettera przetwarzane są w związku z (cele przetwarzania):

  • koniecznością realizacji umów zawartych przez Państwa z Administratorem, jak również podjętymi działaniami przed zawarciem powołanych umów na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  • koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
  • państwa zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych w związku z wysyłaniem informacji handlowej w postaci newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
  1. Dane osobowe Kupującego mogą być przetwarzane w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora, w celu marketingu produktów i usług własnych, a także zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej wymagane do złożenia zamówienia, zawarcia umowy sprzedaży i jej realizacji. Podanie danych osobowych do subskrypcji newslettera jest również dobrowolne, ale konieczne do prawidłowej wysyłki newslettera.
  3. Administrator oświadcza, że dane osobowe Kupującego mogą być przekazane, w zależności od wybranego sposobu dostawy zamówienia i sposobu zapłaty, wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w celu realizacji dostawy, a także podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą, instytucjom finansowym udzielającym kredytu na zakup towarów lub leasing, podmiotom świadczącym usługi hostingowe/serwera i podmiotom z branży informatycznej utrzymującym sklep internetowy, podmiotom świadczącym usługi prawne i w zakresie dochodzenia należności oraz podmiotowi realizującemu wysyłkę wiadomości SMS o stanie zamówień.
  4. Dane osobowe Kupującego są przechowywane przez okres niezbędny do: (1) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, (2) posprzedażowej obsługi Kupującego (rozpatrywanie reklamacji), (3) wywiązania się z obowiązku prawnego nałożonego na Administratora (wynikającego np. z przepisów o rachunkowości i przepisów podatkowych). Dane osobowe przetwarzane do celów marketingowych (np. newsletter) i innych celów niż wymienione powyżej przetwarzane będą do chwili cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na ich przetwarzanie w tym celu, do chwili wniesienia sprzeciwu lub rezygnacji z newslettera.
  5. Kupującemu lub Subskrybentowi newslettera przysługuje prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przeniesienia. Kupującemu lub Subskrybentowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  6. W przypadku, gdyby Administrator planował dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje o tym innym celu oraz udzieli wszelkich innych stosownych informacji.
  7. Pozostałe informację dostępne są w Polityce Prywatności dostępnej są Naszej stronie w zakładce polityka Prywatności.

VIII. PRAWA AUTORSKIE

1. Treść stron internetowych SPRZEDAWCY wymienionych w punkcie I podpunkt 1, 

chroniona jest prawem autorskim i nie może być modyfikowana, zwielokrotniana, 

rozpowszechniana ani publikowana, zgodnie z "Ustawą o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r", chyba że SPRZEDAWCA wyrazi na 

to pisemną zgodę.

2. Nazwy firm, ich znaki towarowe, loga, znajdujące się na stronach sklepu, 

należą odpowiednio do ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach 

informacyjnych.

IX. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGA ELEKTRONICZNĄ

1. SPRZEDAWCA świadczy usługi drogą elektroniczną w postaci bezpłatnego 

rozsyłania biuletynu informacyjnego (tzw. newsletter).

2. Celem rozsyłania newsletter-a jest przekazywanie użytkownikom informacji 

handlowej, reklamowej i marketingowej związanej z wykonywaną przez SPRZEDAWCĘ 

działalnością gospodarczą.

3. Subskrypcji newsletter-a można dokonać na stronie sklepu podając adres 

e-mail użytkownika.

4. Subskrybent może w każdej chwili zmienić adres, na który ma być przesyłany 

newsletter lub zrezygnować z jego subskrypcji poprzez wysłanie rezygnacji lub informacji o 

zmianie adresu pod adres: biuro@hipermarketkosmetyczny.pl

5. Zapisanie się do subskrypcji newsletter-a jest jednoznaczne z akceptacją 

niniejszego Regulaminu i z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych 

wskazanych w zamówieniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997, Nr 133, poz. 883) w celu prawidłowego 

świadczenia usługi. Subskrybent ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, 

ich korekty, prawo do żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub prawo do 

żądania ich usunięcia.

6. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo zaprzestania wysyłania newsletter po 

uprzednim powiadomieniu o tym użytkownika, bez podania przyczyny.

X. ZASTRZEŻENIA I POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy regulamin sklepu internetowego hipermarketkosmetyczny.pl jest 

powszechnie dostępny na stronie hipermarketkosmetyczny.pl i KUPUJĄCY może go 

utrwalić w pamięci swojego komputera lub wydrukować.

2. W sprawach związanych z realizacją zamówienia KUPUJĄCY może kontaktować się 

ze SPRZEDAWCĄ za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres: 

biuro@hipermarketkosmetyczny.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 413444328.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają 

przepisy prawa powszechnie obowiązującego w tym w szczególności przepisy 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964, Nr 16, poz. 93 z 

późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 

2014 r., poz. 827).

4. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej 

przez KUPUJĄCEGO oraz SPRZEDAWCĘ. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca 

zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez KUPUJĄCEGO zamówienia.

5. Wszelkie spory powstałe na gruncie wykonywania umowy sprzedaży rozstrzygane 

będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby SPRZEDAWCY. Niniejsze 

postanowienie nie ma zastosowania do umowy zawartej z KUPUJĄCYM będącym 

konsumentem.

6. KUPUJĄCY będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych 

sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe 

informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów 

rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych 

procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych 

(miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań 

statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji 

Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów (www.uokik.gov.pl).

XI. WARUNKI KORZYSTANIA Z KUPONÓW RABATOWYCH

1. Kupony rabatowe nie łączą się z produktami w promocji. Jeżeli do koszyka 

zostanie dodany produkt nie objęty promocją oraz produkt będący w promocji, 

obniżce cenowej zostanie poddany ten pierwszy.

2. Kupony rabatowe nie obejmują kosztów dostawy.

3. Kupony rabatowe są jednorazowego użytku, za wyjątkiem kuponów, które 

posiadają informację o wielokrotnym użytku. 

4. Ważność kodów rabatowych podawana jest wraz z kuponem. Jeżeli na kuponie nie 

określono daty ważności to jest ona nie dłuższa niż 30 dni za wyjątkiem 

kuponów określonych w punkcie 5.

5. Kupony specjalne : HK2016-1 -10% od ceny detalicznej - ważny do 01.06.2016